Basic development of VHS system

Basic development of VHS system